نگهدار مرا ... (قدح شصت و پنجم)


مگذر ای یار و درین واقعه مگذار مرا

چون شدم صید تو بر گیر و نگهدار مرا ...

خواجوی کرمانی

  • جناب قدح

قدح بیست و نهم

گل بستان فروز دم نزند

پیش رخسار او ز خوش نظری

خواجوی کرمانی

  • جناب قدح

قدح بیست و چهارم

بگردان جام و در چرخ آر سرمستان مَهوَش را

که جز بر خون هشیاران نگردد چرخ دولابی

خواجوی کرمانی

  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan