گوشه نگاهی ... (قدح هشتاد و یکم )

بد جوری دلم هوای نماز جماعت حرم شما رو داره ...


عمریست شدم سائل کویت متمادی

من زنده ام از رزق و براتی که تو دادی

لطفت نشود کم ز سرم سایه ی رحمت

جانم به فدای کرمت حضرت هادی

( قدح )

  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

شعرواره های قدح
Designed By Erfan Powered by Bayan